Algemene voorwaarden Le Hutch
Website: https://lehutch.nl
Definities
Le Hutch : Le Hutch , gevestigd te Heerlen onder KvK nr. 80118186
Klant: degene met we Le Hutch een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Le Hutch en klant samen.
Consument: en klant die tevens en individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of names Le Hutch
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Le Hutch zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkeliik anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximal 1 maand
geldig, tenzij en andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat
vermeld.
Als de klant en aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden net voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Le Hutch zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Le Hutch slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Priizen
Alle prijzen die Le Hutch hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Le Hutch hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Le Hutch te allen tijde wijzigen.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Le Hutch vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
De prijs word berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Le Hutch , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij en afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien partijen voor en dienstverlening door Le Hutch een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd en richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
Le Hutch is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gat vallen, dient Le Hutch de klant tijdig te laten weten waarom en hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
Le Hutch heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand an de ingang ervan zal Le Hutch prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heft het recht om de overeenkomst met Le Hutch op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
Le Hutch mag bij het aangaan van de overeenkomst en aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indie de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Le Hutch de klant een aanmaning hoeft te sturen c.. in gebreke hoeft te stellen.
Le Hutch behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Le Hutch gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij en gedeelte van en maand voor en hele maand wort gerekend.
Wanner de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Le Hutch
De incassokosten worden berekend an de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanner de klant niet tijdig betaalt, mag Le Hutch zijn verplichtingen opschorten totdat de klant an zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidate, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Le Hutch op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking an de uitvoering van de overeenkomst door Le Hutch , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs an Le Hutch te betalen.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant en consument is, dot de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Le Hutch te verrekenen met een vordering op Le Hutch
Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Le Hutch die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van Le Hutch de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
Wanner partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Le Hutch enkel een inspannings verplichting en dus geen resultaats verplichting.
Uitvoering van de overeenkomst
Le Hutch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van god vakmanschap uit.
Le Hutch heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en a schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Le Hutch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heft gezorgd dat Le Hutch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar an Le Hutch
De klant stat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover it de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Le Hutch de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Le Hutch redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Intellectueel eigendom
Le Hutch behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen- recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie. offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.…, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten nit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Hutch (laten) kopièren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam en onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij en consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij en rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
Daarnaast verbeurt de andere partij en bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelike procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete dot geen afbreuk aan de overige rechten van Le Hutch waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Le Hutch tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Le Hutch geleverde producten en/of diensten.
Klachten
De klant dient en door Le Hutch geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Le Hutch daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Le Hutch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Le Hutch in staat is hierop adequaat te reageren
De klant dient an te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien en klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Le Hutch gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken an Le Hutch
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat en ingebrekestelling Le Hutch ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Le Hutch een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst an Le Hutch verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Le Hutch
Le Hutch is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Le Hutch aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Le Hutch is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade an derden.
Indien Le Hutch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door en gesloten (beroeps)aansprakelikheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in en catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermiin
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Le Hutch vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wort nit uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Le Hutch toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Le Hutch niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Le Hutch in verzuim is.
Le Hutch heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Le Hutch kennis heft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Le Hutch in de nakoming van enige
verplichting ten aanzien van de klant niet an Le Hutch kan worden toegerekend in een van de wil van Le Hutch onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Le Hutch kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ok – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich en overmachtsituatie voordoet waardoor Le Hutch 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Le Hutch er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat en overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Le Hutch is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook nit als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wiiziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of an te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in en fysieke winkel
Wijziging algemene voorwaarden
Le Hutch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of an te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Le Hutch zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij en wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit en overeenkomst tussen partijen kunnen niet an derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Le Hutch
Deze bepaling geldt als en beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door en bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Le Hutch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement war Le Hutch is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 08 september 2022